• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Ochrona dóbr osobistych

Dobro osobiste to wartości niematerialne, takie jak np.: cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa czy artystyczna. Dobra osobiste podlegają ochronie, a każdy czyjego dobra osobiste zostały zagrożone  naruszeniem lub naruszone może dochodzić zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, zadośćuczynienia, a także naprawienia szkody. Niejednokrotnie naruszenie dóbr osobistych może prowadzić do utraty zaufania niezbędnego do wykonywania działalności zawodowej. Często trudno jest ocenić rozmiar szkód wyrządzonych na skutek naruszenia dóbr osobistych. Dlatego tak ważnym jest, aby jak najszybciej zniweczyć działania osób trzecich, które skutecznie burzą renomę firmy.

ZAKRES USŁUG

 • analiza sytuacji prawnej i faktycznej oraz doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych,
 • dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi w zakresie ochrony dóbr osobistych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniesławienie.