• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest to dział prawa cywilnego, który swym zakresem obejmuje własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa do rzeczy, tj. zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz służebności. Niejednokrotnie są to bardzo skomplikowane kwestie, które wymagają fachowej pomocy. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego.

ZAKRES USŁUG

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),

 • pomoc prawna w kwestiach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości,

 • wpis i zmiany wpisów w księdze wieczystej,

 • doradztwo w zakresie ustanawiania hipoteki na nieruchomościach,

 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,

 • pomoc prawna w zakresie ustanawiania służebności gruntowej i osobistej (droga konieczna, służebność mieszkania),

 • dochodzenie roszczeń związanych ze służebnością przesyłu,

 • kwestie związane z użytkowaniem oraz użytkowaniem wieczystym,

 • pomoc prawna w kwestiach ochrony własności i posiadania,

 • sporządzanie i analiza umów dotyczących przeniesienia własności (umowa darowizny, odwołania darowizny, sprzedaż, zamiana, dożywocie) oraz zawierania innych umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, umowa przedwstępna),

 • doradztwo w zakresie zniesienia współwłasności, zarządu nieruchomością wspólną,

 • pomoc prawna w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,

 • prowadzenie postępowań sądowych o zasiedzenie,

 • reprezentowanie przed sądami w sprawach o eksmisję z lokalu,