• kreatywne
    rozwiązania
  • najlepsza
    strategia
  • szybkość
    działania

O kancelarii

Agnieszka Gawłowska – radca prawny wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Agnieszka Gawłowska zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem budowlanym, zamówieniami publicznymi, ochroną zabytków i prawem kontraktowym. Świadczy stałą obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych.

Agnieszka analizowała wiele umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi (w tym przed organami ochrony zabytków) oraz sądami powszechnymi i  administracyjnymi. Zajmuje się sporządzeniem i analizą umów cywilnoprawnych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla klienta. Brała czynny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, a także z innymi podmiotami, takimi jak: Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa, TVN. Brała czynny udział w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym uczestniczyła w realizacji projektu w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wartość projektu 48,5 mln zł) oraz w realizacji programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach  2011 – 2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Funduszy Norweskich (wartość projektu 18,5 mln zł).